Virksomhedsplan

Hvidovre Produktionsskole, Filmbyen 10-12 og Alarmpladsen 2, 2650 Hvidovre

VIRKSOMHEDSPLAN for perioden 2015-2017

Vi har valgt at lade vores virksomhedsplan bestå af 2 dele:

 • Skolens mål for perioden 2015-2017
 • Generel beskrivelse af skoleformen og generel beskrivelse af vores skole

Skolens mål for perioden 2015-2017 er en konkret beskrivelse af de mål, vi vil arbejde på de kommende år. Den generelle beskrivelse af skoleformen og vores skole er en overordnet beskrivelse, som ikke udvikles i samme takt, som vores målsætninger de næste to år frem. Vores arbejde med skolens mål tager afsæt i visionsplanen for skolen, som er hele grundlaget for skolens virke.

Virksomhedsplanens mål for 2015-2017
Aktiviteten for 2014 blev 95,3 Årselever, 18 STU-elever og to lærlinge (1 produktionsskolelæring og en ordinær læring).

For 2015 er der budgetteret med 109 årselever, 18 STU-elever og 4 KUU-elever. Vi afslutter i år vores to lærlinge og har ikke umiddelbart planer om at indsætte nye elever i disse stillinger. Vi vil fremover udvikle vores skole til at kunne ansætte produktionsskolebaserede lærlinge på flere linjer end kun på Cafélinjen. Herudover vil vi arbejde på at udvikle basis for at kunne udbyde flere KUU-uddannelser. I øjeblikket har vi kun Caféassistent-uddannelsen. Vores budget i elevhenseende for 2016 og 2017 fastlægger vi i forhold til vores kommende økonomiske budgetter.

Vores mål er at skolen kommer op på 120 produktionsskoleelever, 18 STU elever, 20 KUU elever,

4 produktionsskolebaserede lærlinge. Nedenfor er beskrevet de aktiviteter, som underbygger og gør vores mål realistiske.

Vi har nu været i Filmbyen i et år og arbejder på at udvikle vores tilbud yderligere. Her har vi fokus på at uddanne vores personale og desuden prøve at skabe finansiering til de sidste nødvendige ombygninger og materialer, således at vores undervisningsmiljø bliver optimalt.  Hele vores primære fokus er på at optimere vores pædagogiske miljø, så de unge mennesker, der kommer her, mødes hvor de er og hjælpes til at udvikles derfra. Vi skal ved uddannelse af personale, optimering af undervisningsmiljø og konkrete fastholdelsesværktøjer være bedre til at tilpasse os de unge, så vi kan udvikle dem bedst muligt og gøre dem rustede til deres fremtidige liv.

Vi mener, at grundlaget for at elever kan trives og modtage læring, er god trivsel blandt deres linjeledere og medarbejdere på skolen. Hvis linjelederne udstråler ro og trivsel, vil eleverne mærke det og blive påvirket positivt af det. Vi har på skolen gennem godt et år arbejdet med trivsel på arbejdspladsen. Vi har udarbejdet en visionsplan, som konkretiserer de ting, vi forstår ved trivsel. Det skal indarbejdes i personalets dagligdag, og det er også noget, vi bliver ved med at have fokus på.

Det er vores mål, at hele lærerstaben har modtaget alle de relevante, pædagogiske kurser fra PSF, som vil styrke linjeledernes kompetencer.

I de kommende år har vi nogle tydelige behov for investeringer på skolen. Vores mål er, at disse opgaver er udført inden for denne plans periode. Opgaverne er oplistet nedenfor:

 • Uddannelse af personalet
 • Opbygning af musik-/kommunikationslokaler
 • Ny facade og dør til D’kreative Hus
 • Renoveringer af utætheder på bl.a. Håndværkerlinjen
 • Udvikling af teknologiløsninger og platforme
 • Ny mobilløsning (fra 1. februar 2016)
 • Opgradering af maskinpark på Håndværkerlinjen, så vi er i overensstemmelse med nutiden
 • Opdatering af låsesystem

Ovennævnte planer er selvsagt forbundet med store omkostninger, og dette betyder, at vi engagerer os i at finde nye veje til finansiering. Vi er bl.a. i fuld gang med at undersøge mulighederne for at søge om finansiering gennem især fonde med sociale formål.

Fastholdelse/Udslusning
Vi igangsætter konkrete tiltag for at opnå forbedret fastholdelse, positiv udslusning, opbygning af flere netværk for at få de unge i flere virksomhedspraktikker og kombinationsforløb. Dette gøres bl.a. ved at besøge lokale virksomheder og institutioner og forsøge at lave aftaler med dem, tilbyde vores ekspertise i lokalområdet, osv.

Vi vil arbejde på at udvide vores netværk og samarbejdsflader både eksternt og internt.  Ved at udbygge samarbejdet med lokale virksomheder og institutioner, kan vi tilbyde vores elever praktikpladser i løbet af deres ophold på skolen og måske åbne nogle døre til mulige elevpladser. Et udbygget samarbejde med lokale virksomheder og institutioner kan muligvis også inspirere os til at være helt på forkant med udviklingen af vores tilbud på skolen, både på linjerne og som KUU-uddannelse.  Vores udslusning er for nuværende ikke tilfredsstillende. Vores mål er at skolen udsluser 80 % til især uddannelse. Det er et ambitiøst mål, men med de tiltag, skolen gør i de kommende år, og som er beskrevet i dette dokument, mener vi, at målsætningen er realistisk.

Vi vil være aktive i forhold til Hvidovre kommunes øvrige erhvervsliv gennem de erhvervssamarbejder, som Hvidovre kommune har oprettet.

Hele trivselsarbejdet, vi har arbejdet med og fortsat arbejder med på skolen, giver forventelig en positiv afsmitning på eleverne, så de også trives bedre og således bedre kan fastholdes.

Vi vil sætte stærk og øget fokus på en forbedret udslusning af eleverne, bl.a. ved at prioritere efteruddannelse af vores linjeledere højt, og vi vil endnu mere afspejle arbejdslignende forhold på vores linjer, bl.a. ved at reagere helt konsekvent på manglende fremmøde, manglende overholdelse af mødetid, manglende deltagelse i undervisningen, osv., dvs. helt fundamentale forhold for at kunne passe et arbejde.

UDVIKLING AF LINJERNE
Vi skal arbejde kontinuerligt med at udvikle vores tilbud. Linjelederne skal opmuntres og motiveres til hele tiden at udvikle og trimme deres linje. Vi skal arbejde målrettet med konceptudvikling i hele organisationen. Linjelederne skal lave de nødvendige fornyelser i deres koncept hele tiden, så vi skaber den nødvendige interesse for tilbuddene på skolen. Denne opgave med løbende og evig udvikling understøttes af VUS, som er en halvårlig pædagogisk udviklingssamtale på alle linjerne.

En del af udviklingen er, at være opmærksom på, at indhold og begivenheder på linjerne og på skolen i det hele taget bliver kommunikeret ud på vores hjemmeside og på de sociale medier.

Ledelsen skal se på mulighederne for at skabe nye Kombinerede Ungdomsuddannelsesforløb, se på mulighederne for at skabe produktionsskolebaseret lærlingeuddannelser på flere linjer end på Cafélinjen og i det hele taget have en innovativ tilgang til skolens udvikling.

STU
Vores STU-tilbud fortsættes og udvikles/tilpasses tillige i samarbejde med de kommuner, der benytter sig af tilbuddet.

Vores mål er at holde STU på 18 – 20 elever. Vi har i øjeblikket 17 elever og anser målet for yderst realistisk.

Produktionsskoleprojektet
Dette projekt, som modtager midler fra SATS-puljen, finder vi meget afgørende i forhold til arbejdet med og afklaringen af de unge i deres videre liv. Vi vil arbejde aktivt på, at arbejdet med screeninger i dansk og matematik fortsætter, og naturligvis fortsætter vi vores samarbejde med Taleinstituttet i Ålborg og foretager screeninger af alle vores elever i dansk og matematik.

Life Kinetics
Sidste år introducerede vi Life Kinetics for vores STU-elever. Life Kinetics er en metode til at øge hjernens kapacitet gennem bevægelse, som primært opnås gennem brainflow-metoden, viden om moderne hjerneforskning, psykomotorik og bevægelseslære, samt opfattelsesevnen. Vi har i mellemtiden fået uddannet 3 instruktører, og det er besluttet, at Life Kinetics skal udvikles til at bruges på hele skolen.

Det er vores mål at vores 3 instruktører vil stå i spidsen for, at Life Kinetics bliver en naturlig del af skolen og bruges af alle linjer.

Sociale medier
Vi har allerede indført brugen af sociale medier i vores markedsføring. I samarbejde med vores lokale Gerade har vi på facebook oprettet målrettet reklame for vores skole med tilbagemelding om interesse. Vores Mediehus har fået introduktion fra Gerade til selv at kunne oprette sådanne målrettede og målbare markedsføringsindslag. Fremadrettet vil vi være mere synlige på flere forskellige sociale medier, hvor de unge mennesker i vores målgruppe befinder sig.

PR
Vores PR-strategi er bl.a. at være synlig i UU-centrene for UU-vejledere og via vores hjemmeside og som nævnt ovenfor på de sociale medier. I forbindelse med arrangementer og introduktion af nye tiltag på skolen, har vi også annoncer og artikler i lokalavisen også. Vi har et PR-Udvalg, som jævnligt holder møde omkring planlægning af nye tiltag og kampagner, sørger for opdatering af hjemmeside, planlægger opdatering af brochuremateriale, osv.

Det er vores mål, at skolen kommer til at fremstå endnu mere visuelt, (billeder video) og at tekstmængderne bliver minimaliseret på de åbne platforme, dog skal det være muligt at downloade tekster fra siden. Det er også vores mål, at skolens kommunikation til omgivelserne bliver yderligere skærpet ved at være endnu bedre til at udnytte de sociale platforme aktivt.

Elevråd
Skolen har tidligere haft et elevråd blandt skolens elever, som bl.a. deltog i skolens bestyrelsesmøder. Vi ønsker at oprette et sådant elevråd igen. Vi vil bede linjelederne om at finde egnede elever fra deres linje, som kunne være interesserede i at lægge et arbejde i, at eleverne kan få en stemme på skolen.

Det er vores mål, at skolens elevråd er velfungerende inden 2017.

Personalepolitik/omsorgsplan/beredskabsplan
Skolen har en personalepolitik, inkl. en omsorgsplan, som jævnligt revideres. Denne revideres i løbet af dette år og forelægges SU, inden den præsenteres for bestyrelsen. I forbindelse med en hændelse i foråret, hvor en ung gik amok på skolen, skal vi have lavet en beredskabsplan i løbet af efteråret. Denne forelægges ligeledes SU, inden den præsenteres for bestyrelsen.

SU
Vi har et SU, som holder 4 årlige ordinære møder, og der indkaldes til ekstraordinære møde efter behov. I SU tages ting op, inden de besluttes af ledelsen. Der diskuteres ting, der rører sig i personalegruppen, personalespørgsmål, arbejdsmiljø og praktiske ting. Medlemmerne af SU vælges for 2 år ad gangen. Næste valg skal være i efteråret 2015.

Arbejdsmiljø
Der udarbejdes APV (fysisk arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø) hvert andet år. APV er lige nu uddelt til alle medarbejdere, så den er på trapperne. UVM udarbejdes 1 gang om året. Den blev udarbejdet sidste år og vil komme igen næste år. Vi arbejder hele tiden på at forbedre arbejdsmiljøet på skolen, og ovennævnte rapporter er gode redskaber for skolens ledelse og SU til hele tiden at vide, hvad der rører sig i organisationen.

GENEREL BESKRIVELSE AF SKOLEFORMEN OG VORES SKOLE

Hvidovre Produktionsskole bor i egne bygninger i Filmbyen og har desuden en forpagteraftale omkring Bataillionen, hvor vi råder over 1000 m2 bygninger.

Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion, til unge

 • mellem 16 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart er i stand til at påbegynde en sådan uddannelse, eller unge, der har afbrudt en ungdomsuddannelse,
 • med et særligt behov tilknyttet STU-uddannelsen,
 • som enkeltvis eller i grupper fra folkeskolens 8-10 klassetrin kan optages i kortere perioder i samarbejde med folkeskolen,
 • som er eller skal i gang med erhvervsgrunduddannelse (egu).
 • som er visiteret til den Kombinerede Ungdomsuddannelse.

Før de unge kan starte på produktionsskolen, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning vurdere, om de tilhører målgruppen for produktionsskoler. Produktionsskolen har den egentlige visitationsret.

De unge har oftest selv ønsket at gå på en produktionsskole for at få tid og rum til at afprøve og udvikle sig selv i forskellige praktiske og sociale sammenhænge, så de får bedre forudsætninger for at komme i gang med en uddannelse eller et job. Vi arbejder dog også aktivt på at hente elever til skolen især ved et øget samarbejde med UU-vejlederne i kommunerne.

Skolen møder den enkelte med respekt for de forudsætninger og ønsker, de har.

Vi styrker de personlige, sociale og faglige kompetencer og kvalificerer den enkelte unge til at indgå i det øvrige uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.

Dette gøres blandt andet ved:

 • Læring i ansvarlighed og selvansvarlighed, sætte grænser, sige til og fra.
 • Læring i udholdenhed, tålmodighed, struktur og disciplin.
 • Styrkelse af selvtillid.
 • At træne lysten til at lære og at være nysgerrig.
 • Arbejde med almene fag som dansk, matematik, engelsk og naturfag.
 • Læring i kreativitet og abstrakt tænkning.
 • Læring af viden, kunnen og færdigheder, der er målrettet til uddannelse og arbejdsmarkedet.
 • At skolen arbejder praktisk med integreret undervisning.

Ved større produktioner arbejdes der på tværs af linjerne, eller hele skolen deltager aktivt.

Skolen arbejder for, at flere vejledere og forældre bruger produktionsskolen som den anderledes skole, den er.

Skolen skal samarbejde med erhvervsskolerne og kan tilrettelægge dele af grundforløbene på disse. Derfor arbejder skolen hele tiden på at udvikle forskellige samarbejdsmodeller og aftaler i samarbejde med de øvrige produktionsskoler i regionen.

Skolen arbejder for at opnå en meget tæt kontakt med undervisere og vejledere på erhvervsskolerne, så vi sammen kan skabe de bedst mulige tilbud til de unge.

Samarbejdet mellem erhvervsskoler og produktionsskoler kan betyde, at der på erhvervsskolerne bliver en betydelig bedre mulighed for fastholdelse frem for frafald.

Indhold og tilrettelæggelse af forløbet
Produktionsskolens pædagogik bygger på ideen om at forene praktisk arbejde og teoretisk undervisning. Det bærende element er, at den unge lærer ved at arbejde – det vil sige at handle selv.

Undervisningen er centreret omkring linjerne, hvor de unge deltager i en bred vifte af projekter/produktioner, der skal bruges enten internt i huset eller skal sælges til markedspris.

Det betyder, at kvaliteten skal være på et niveau, der lever op til lignende produkter eller ydelser på det almindelige marked. Produktionen er således den mest synlige aktivitet.

Anerkendelse af de unge ligger i produktionen. De oplever, at der er brug for deres indsats, og at der er andre mennesker, som gerne vil betale for det, de udfører.

De unge har mulighed for at afprøve sig selv på en eller flere linjer. Gennem det praktiske arbejde lærer de at lære, de får erfaringer, færdigheder, ny viden, reelle kompetencer og kvalifikationer.

Vi lægger stor vægt på at få de unge mennesker ud i praktikforløb hos virksomheder. Dette giver de unge viden om, hvordan det foregår på en rigtig arbejdsplads, hvilket støtter selvansvarligheden.

Produktionsopgaver
Ved enhver udvælgelse af opgaver foretages der en vurdering af, om den givne produktion indeholder tilstrækkeligt mange delopgaver, og om delopgaverne har varierende sværhedsgrad. Samtidig vurderes undervisningselementerne.

Vi arbejder helst i processer, hvor den enkelte unge er med til at vælge opgaven/produktionen. De unge planlægger arbejdet sammen med linjelederen, udfører arbejdet og vurderer til slut kvalitet, tid og økonomi sammen med linjelederen.

Visitation og vejledning
Skolen foretager visitering via vejlederen. Vi vil fremover også her arbejde mere skarpt og sætte linjelederne mere i spil som den primære vejleder.

Ved henvendelse til skolen aftales en rundvisning med den unge, hvorefter vejlederen, som står for rundvisningen, vil tage en samtale med den unge. Hvis den unge har en godkendelse fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, har lyst til at starte på skolen og af vejlederen vurderes at kunne få noget ud af skolens tilbud, aftales en dato for opstart.

Vejledning og rådgivning starter ved første møde og fortsætter under hele opholdet på skolen i et tæt samarbejde mellem den unge, linjelederen og vejlederen samt eventuelt forældre/ekstern vejleder.

Den unge får tilrettelagt sit eget helt personlige uddannelsesforløb på skolen. Det bliver fulgt op af en forløbsplan, der tages op til revision mindst hver 3. måned, samt en kompetenceafklaring.

Den unge kan gå på skolen i et år. I særlige tilfælde kan der opnås en forlængelse. Skolen har en fast kvote på 10 pct. af den samlede aktivitet året før.

De unge kan komme i erhvervspraktik i 4 uger hvert halvår – dette styres af linjeleder og vejleder.

KUU
Uddannelsen som Caféassistent inden for Mad & Sundhed udbydes fra august 2015 af Hvidovre Produktionsskole.

KUU er en toårig ungdomsuddannelse, der giver eleven færdigheder til at varetage et job. Efter endt uddannelse får eleven titlen Caféassistent inden for Mad & Sundhed. Uddannelsen sigter mod videreuddannelse og arbejde i Caféverdenen. Eleverne modtager SU under hele uddannelsen.

Målgruppe og optagelse
Uddannelsen er et tilbud til unge under 25 år med afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Der lægges vægt på, at eleverne er motiverede og mødestabile.

Varighed og indhold
Kombineret Ungdomsuddannelse har en varighed på maksimalt to år og er opdelt i fire forløb af et halvt års varighed.

Eleverne vil modtage undervisning i:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Erhvervsrettede fag så som kommunikation, kundebetjening og service
 • Barista
 • Grundlæggende køkken og tjenerfærdigheder.

Undervisningen foregår i hold og er forankret på Bataillionen, hvor den daglige undervisning foregår i skolens Café i tæt samarbejde med det relevante erhvervsliv.

KUU er startet i august 2015 med 7 elever. Næste optag vil være i januar 2016.

Den Produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse (PBE)
En særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, som i videst muligt omfang gennemføres på produktionsskolen.

PBE er en anden vej til uddannelse, der kan skabe nye muligheder for unge, der har det svært i det ordinære uddannelsessystem.

PBE giver nogle unge, der ellers ikke havde fået en erhvervsuddannelse, muligheden for faktisk at få en sådan. Erhvervsuddannelsen er på samme niveau som den ordinære af slagsen. Forløbet i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er skruet sammen på en anden måde, men den unge måles i sidste ende med den samme tommestok som kammeraten, der har taget uddannelsen på erhvervsskolen.

Hvidovre Produktionsskole tilbyder PBE på skolens Cafélinje.

Skolen har pt. ingen PBE-elever.

Ordensregler
På Hvidovre Produktionsskole forventer vi, at alle behandler hinanden ordentligt, ligesom det forventes, at skolens udstyr, bygninger og arealer behandles ordentligt.

Skolen har sammen med eleverne vedtaget en antimobbestrategi, som er lagt på hjemmesiden. Den revideres løbende.

Værkstederne har i samarbejde lavet en fælles kultur for regler og muligheder på skolen. Denne revideres også løbende og findes på hjemmesiden.

Skolen har en række maskiner, som kan være farlige, hvis ikke sikkerhedsbestemmelserne overholdes. Disse regler bliver fastlagt på de enkelte værksteder.

Skolen har et Arbejdsmiljøudvalg, og der bliver udført arbejdspladsvurderinger og undervisningsmiljøvurderinger normalt efter gældende regler.

Der må ikke indtages alkohol eller bruges euforiserende stoffer på skolen. Hvis det forekommer, er det bortvisningsgrund med omgående virkning. Elever må ikke møde påvirkede i skole. Dette er også bortvisningsgrund med omgående virkning.

Fester på skolen er alkoholfrie.

Vold eller trusler om vold mod personalet medfører bortvisning med omgående virkning.

Sygdom og fravær
Ved sygdom kontaktes skolen om morgenen mellem 8.00 og 8.15 og efterfølgende hver anden dag. Kommer man for sent, skal skolen ifølge lovgivningen trække de unge i skoleydelsen.

Ved ulovligt fravær følger skolen en fastlagt procedure.

Arbejdstøj
Deltagerne skal benytte det arbejdstøj, de får udleveret på de værksteder, hvor dette kræves.

Mobiltelefoner
Brug af mobiltelefoner fastlægges på de enkelte værksteder. Brugen af dem må ikke forstyrre undervisningen.

Spisning og fællesarrangementer
Der spises morgenmad linjevis hver dag i egne lokaler, og der tilberedes frokost hver dag til alle i vores spisesal på Bataillionen. Eleverne skal deltage i spiseordningen, som de betaler for, idet dette betragtes som en del af uddannelsestilbuddet.

Rygepolitik
Der må ikke ryges i skolens lokaler. Rygning må dog gerne foregå udenfor, på de områder, som linjelederen angiver, og som fremgår af regelsættet en plads uden for undervisningsarealet. Der er opsat krukker til askebægre og papir. Rygning kan foregå i særlig tilrettelagte pauser på dagen.

Økonomi
Den overvejende del af skolens driftsmidler og hele skoleydelsen til eleverne kommer fra det statslige taxametertilskud. Dette bliver årligt fastsat på Finansloven og udløses efter de regler, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fastlægger. Hertil kommer det lovbestemte grundtilskud, som Hvidovre Kommune betaler. Udgiften kompenseres i form af bloktilskudsordningen.

Den 3-årige STU-uddannelse afregnes månedligt med kommunerne.

Derudover har skolen indtægter ved salg af produkter og serviceydelser.

Sociale klausuler
Skolen opfylder lovens krav ved udarbejdelse af retningslinjer for sociale klausuler, som fremgår af vores personalepolitik og som udleveres i en folder til eleverne.

Samarbejdspartnere
Produktionsskolens samarbejdspartnere er først og fremmest Hvidovre Kommune og Ungdommens Uddannelsescentre og erhvervsskolerne.

Størstedelen af vores elever kommer fra Københavns og Hvidovre kommune. Resten af eleverne kommer fra en bred vifte af andre kommuner i Københavnsområdet.

Skolen har også et aktivt samarbejde med de sociale myndigheder i flere kommuner.

Skolen udvikler konstant et netværk af virksomheder og institutioner, der kan give vores elever muligheden for praktik- og lærepladser.

Der er igangsat forhandlinger om formaliseret samarbejde med områdets erhvervsskoler samt VUC.

Organisation
Den overordnede ledelse af Hvidovre Produktionsskole varetages af bestyrelsen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der udpeges og vælges således:

 • 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen
 • 1 medlem af LO, Hovedstaden
 • 1 medlem udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening eller en organisation herunder.
 • 1 medlem udpeges af Erhvervskontaktudvalget i Hvidovre Kommune.

Som repræsentant i bestyrelsen uden stemmeret udpeges:

 • 1 medarbejderrepræsentant
 • 1 elevrådsrepræsentant

Forstanderen er sekretær for bestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret. Skolens ledelse formulerer og fastsætter visioner og mål for skolen. Dette sker blandt andet ved at fastlægge skolens virksomhedsplan, som bestyrelsen får forelagt sammen med skolens budget og regnskab til godkendelse.

Ledelse
Skolens daglige ledelse forestås af forstanderen. Han har valgt at inddrage viceforstanderen og kontorlederen i dette arbejde. De arbejder for at opfylde bestyrelsens mål og visioner for skolen.

Viceforstanderende bistår med arbejdet omkring årsplan, den pædagogiske tilrettelæggelse og udvikling af værkstederne, STU og KUU, samt personaleudvikling hos det pædagogiske personale.

Kontorlederen bistår med arbejdet med skolens økonomi, månedlige statusopgørelse, budgetter og årsopgørelse, samt personaleudvikling af det administrative personale.

Der afholdes jævnlige koordineringsmøder mellem forstander Viceforstander og kontorleder.

Medarbejderne
Skolens medarbejdere er de væsentligste aktører for at føre skolens visioner ud i livet.

SKOLENS LINJER

CAFÉLINJEN
Skolens køkken og Café, der ligger i Bataillionen, laver dagligt frokost til skolens elever og ansatte, plus gæsterne i Caféen. Caféen holder derudover åbent hver torsdag aften, hvor eleverne er med til at servicere gæster, producere og anrette mad, og at servere maden for gæsterne. Desuden er der lejlighedsvis forskellige arrangementer. Derudover forsøger vi at etablere en købmandsbutik i forbindelse med Caféen. Til denne fremstiller vi forskellige slags brød, humus, mayonnaiser, nutella, flødeboller, flæskesvær og meget mere.

Eleverne får kendskab til de arbejdsområder, der findes inden for restaurations- og fødevarebranchen. De kommer til at arbejde enkeltvis og i grupper, hvor de får udviklet deres færdigheder inden for en lang række områder. Eleverne er med i alle faser fra planlægning til fremstilling, rengøring og evaluering.

I undervisningen lægges der vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og udvikler færdigheder i og kompetencer inden for nedenstående områder:

 • Tilberedning af og kendskab til råvarer.
 • Kvalitetskendetegn og hygiejne.
 • Drift og vedligeholdelse.
 • Rengøring og kalkulation.
 • Menuplanlægning.
 • Kaffebrygning (baristabevis)
 • Arbejdet i en café

Eleverne arbejder med en kostplan for hver uge og er med til at beregne opskrifter – der skal ganges op og forstås.

På Cafelinjen kommer eleverne ligeledes i berøring med tjeneropgaver, som servering, opdækning, service, gæstekontakt og kassebetjening.

Eleverne med læsevanskeligheder får særlig hjælp fra faglæreren og får desuden tilbudt dansk-, matematik- og engelsk-undervisning.

Øvrige aktiviteter
Eleverne kommer på ekskursioner og udflugter. Planlægningen foregår i samråd med eleverne, hvor de sammen med faglæreren er opmærksomme på virksomheder, messer, restauranter og diverse særudstillinger, der vedrører faget. Der kan være perioder, hvor værkstedet har gæstelærere inden for specielle områder.

D’kreative Hus
På denne linje arbejdes med at skabe designs og dekorationer. Her arbejdes med de nyeste trends inden for modebranchen, og der skabes tøj, smykker og accessories, som præsenteres på skolens årlige modeshow. Der arbejdes desuden med boligtekstiler og fremstilles buketter og blomsterdekorationer. Linjen arbejder også med hårstyling (frisørdelen), ansigtsbehandlinger og make-up, samt manicure og pedicure (kosmetologdelen). Linjen fremstiller egne cremer både til salg og til arbejdet på linjen.

Linjen sælger sine ting på www.kunsalg.dk og via egen butik, som er åben for alle i lokalsamfundet. Der er aftenåbent en dag om ugen. Blomstersalg på plejehjem en gang om ugen er også en opgave, der produceres buketter og dekorationer til. Der bliver hele tiden produceret ugens buket, som elever og medarbejdere kan købe. Derudover er der en stor julemarkedsproduktion (tøjkollektion, julepynt, juledekorationer, boligtekstiler), som hvert år sælges på Julemarkedet.

MUSIKLINJEN
Her kan eleverne prøve kræfter som musikere og sangere. De lærer desuden om komposition, sammenspil, rytmisk træning og teori.

Opgaver
På Musiklinjen arbejder vi med følgende:

 • Projektorienteret samarbejde med andre linjer
 • Koncertafvikling på skolens Café Batallionen samt spillesteder
 • Børnehave/plejehjemskoncerter
 • Studieindspilning

Linjen råder over et komplet øvelokale med de nødvendige instrumenter og computere til redigering.

I vores studie har vi faciliteter til studieindspilning i professionel kvalitet.

Undervisning
Undervisningen er opbygget som individuelle forløb, således at den enkelte elev får kendskab til de instrumenter, de arbejder med. Desuden har de sammenspil og lærer den rytmiske præcision, der er nødvendig for et godt musikalsk udtryk. Der undervises samtidig i studieteknik med udgangspunkt i indspilning og produktion af elektronisk musik.

I arbejdet med tekstmateriale bliver eleverne sat over for det problem, som det er at skabe en sammenhængende og interessant tekster.

Øvrige aktiviteter
Der bliver arrangeret ture, hvor eleverne og faglæreren forbereder aktiviteter. Dette kan også ske sammen med andre linjer. Musiklinjen besøger andre institutioner, der arbejder med musik, tager på besøg i pladestudier, TV-/radiostationer og andre relevante aktiviteter.

HÅNDVÆRKERLINJEN
Denne linje er bygget op som en samlet træ- og metallinje, og desuden står de for ejendomsvedligeholdelse mm. De unge får lov at afprøve deres kunnen inden for disse forskellige fag og får et kendskab til de grundprincipper, der er inden for fagområderne.

Opgaver
Linjen har ansvaret for vedligeholdelsen af skolens arealer og bygninger. Der er i perioder udefrakommende opgaver, såsom restaurering af legepladser og legeredskaber eller andre opgaver af håndværksmæssig karakter.

Undervisning
Undervisningen er individuel, og de unge lærer at arbejde med metal, træ og maling. Det er ligeledes linjens opgave at vedligeholde de grønne områder omkring skolen, så arealerne fremstår pæne. Det indebærer fx også beskæring af træer.

Øvrige aktiviteter
Der arrangeres ture, besøges byggepladser og andre institutioner, der arbejder inden for samme område. Desuden deltager linjen sammen med hele skolen i fælles aktiviteter på eller uden for skolen.

PÆDAGOGLINJEN
Her arbejder vi projektorienteret med opgaver, der relaterer sig til pædagogisk arbejde med opgaver, der giver indsigt i social- og sundhedssektoren. Eleverne får en basal viden om arbejdet med børn, unge, handicappede og ældre.

De får mulighed for at lære en masse om pædagogik, psykologi, kommunikations- og projektarbejde. Vi finder på forskellige lege for børn og tager gerne ud i institutioner for at prøve dem af. Vi modtager også besøg fra lokale daginstitutioner.

På linjen taler vi om de unges oplevelser i daginstitutioner og bruger deres erfaringer i debatten, og de kommer til at arbejde med legens betydning for barnets udvikling.

Pædagoglinjen er en kombination af produktion i huset, undervisning og selvstændigt arbejde samt praktisk arbejde og aktiviteter ude af huset

Vi lægger vægt på, at eleverne er deltagende, at de har en positiv indstilling, når opgaven ser lidt svær ud, for eleverne er her for at lære at arbejde i grupper og lære at tage ansvar for en del at opgaverne, og at eleverne sammen med os finder sine styrker i en sjov hverdag.

Eleverne får løbende vejledning og støtte til at træffe et uddannelsesvalg, og derudover får de mulighed for at komme i praktik og i kombinationsforløb på SOSU eller andre ungdomsuddannelser.

Linjens basisproduktion
Venskabsinstitutioner – Linjen tilbyder løbende nye projekter rettet mod børn, unge, ældre, fx med Springet, Byggelegepladsen og med plejehjem.

Skolens arrangementer – Linjen planlægger, afvikler, evaluerer og dokumenterer alle skolens arrangementer i samarbejde med Medieværkstedet. Det er fx Fastelavn, Halloween og skolens fester. Der bruges film og foto til at vise, hvad der laves på skolen.

MEDIEHUSET
Linjen arbejder med former, farver og billeder og fotobehandler, tegner og layouter i professionelle digitale grafiske programmer. Der udvikles ideer, arrangeres udstillinger, opdateres hjemmesider og arbejdes med sociale medier som fx Facebook og Instagram.

Opgaver
Linjen er en væsentlig del af skolens PR-arbejde og sørger for annoncer, brochurer, plakater, postkort og vedligeholdelse af skolens hjemmeside.

Linjen konceptudvikler kampagner og producerer opgaver for eksterne kunder. Vi fremstiller fx bannere, plakater, brochurer, kataloger, annoncer, skilte/outdoor, flyers, invitationer, postkort, visitkort, brevpapir, kuverter, stickers, tags og graffiti samt andet inden for grafisk formidling.

Undervisning
Undervisningen foregår med strukturerede og fastlagte faglige moduler/øvelser, både som fælles og individuel undervisning med plads til kreativitet og den enkeltes faglige niveau. Linjen sigter mod at være i konstant bevægelse og løbende udvikling med viden og inspiration fra kreative virksomhedsmiljøer som fx tegnestuer, reklamebureauer, trykkerier, fotografer og andre grafisk relaterede virksomheder. Hertil kommer spændende arrangementer og tiltag, samt ud-af-huset-aktiviteter, der dels højner det faglige niveau og dels elevernes personlighed med særlig fokus på samarbejde, motivation og selvtillid.

Dagligdagen er en blanding af undervisning, kundeopgaver og egne projekter. Der er typisk opgaver med deadlines med indledende briefing-møder, så miljøet er en ”rigtig” kreativ arbejdsplads, hvor de unge lærer, hvordan det er at være i en rigtig arbejdssituation.

Samarbejde
Der tages bl.a. udgangspunkt i projektgrupper med overordnede ansvarsområder fordelt mellem eleverne for at motivere til samarbejde, ansvarlighed og opbygning af gode rutiner.

Øvrige aktiviteter
Linjen arrangerer ture, virksomhedsbesøg, foredrag og ekskursioner, der gør, at eleverne løbende opdateres, inspireres og motiveres af de seneste tendenser.

Desuden deltager linjen i tværfaglige samarbejder med de øvrige linjer på skolen og i fælles aktiviteter på eller uden for skolen.

STUDIECENTER
I Studiecentret kan eleverne blive genopfrisket i dansk, engelsk, matematik og naturfag på op til 9. klasses niveau. Undervisningen er frivillig og tager udgangspunkt i, hvad den enkelte elev har brug for og interesser sig for.

Som noget nyt er der også startet såkaldte 2+2 hold. 2+2 holdene er til de elever, som ikke lever op til de nye 2+2 krav på f.eks. teknisk skole. (Dansk og matematik bestået med et gennemsnit på 2). Målet for eleverne på disse hold er først og fremmest at kunne bestå 2+2 prøven på teknisk skole. Når eleven kan dette, arbejdes der videre med 9. klasses pensum, således at eleverne er bedre rustet end ”bare” 2+2 niveauet. Er der mere tid, vil 10. klasses pensum blive introduceret. Elever. der måtte ønske det og som er egnede, vil kunne komme til eksamen igennem hhv. ungdomsskolen eller VUC.

Studiecentret fungerer herudover også som lektiecafé for eleverne for den nye KUU-uddannelse, i 2,5 timer om ugen.

Da læse/stave-vanskeligheder og matematikvanskeligheder spiller en stor rolle i forhold til frafald på mange ungdomsuddannelser, samarbejder Hvidovre Produktionsskole med Taleinstituttet i Aalborg om afvikling af screeninger for såvel læse/stave- som matematikvanskeligheder.

Alle elever tilbydes som udgangspunkt en afklarende screening. Der udbydes ikke egentlig ordblindeundervisning, men ordblinde elever tilbydes en it-rygsæk til hjælp i undervisningen. Skulle nogen have store matematikvanskeligheder eller måske er decideret talblind, så kan de trygt melde sig på matematikholdet. Læreren har erfaring med at undervise netop denne målgruppe.

STU-SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

Målgruppen
STU-Uddannelsen er for unge mellem 16 og 25 år, der har gennemført et specialpæda-gogisk grundskoleforløb og som:

 • har behov for at udvikle og styrke personlige kompetencer
 • vil profitere af målrettet arbejde med egen læringsstil og potentialer
 • har brug for alternative tilgange ved indlæring
 • skal opnå faglig afklaring via erhvervsrelaterede succesoplevelser
 • har lyst til at opnå flere redskaber til at opbygge og udvikle sociale relationer og sociale netværk.

Hvis man ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse med støtte, har man mulighed for via sin UU-vejleder at søge sin kommune om at få en 3-årig Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Hvad giver uddannelsen dig?
Uddannelsen giver dig større mulighed for at kunne leve et voksenliv, som er selvstændigt og aktivt. I et spændende og inkluderende ungdomsmiljø vil du møde nye venner og få nye netværk. Du vil få mulighed for at udfordre dig selv og dine evner ved at deltage aktivt i produktionen på skolens linjer. Botræning er en vigtig del af uddannelsen. Her udvikler du redskaber og rutiner til at kunne bo i egen bolig, og derfor lærer du om budget, indkøb og livsførelse.

Vi fastsætter et individuelt målrettet uddannelsesforløb, hvor du i samråd med din kontaktlærer og UU-vejleder planlægger et undervisningsforløb ud fra dine behov, forudsætninger og ønsker. Når dit STU-forløb hos os er slut, får du et Kompetencebevis, hvor dit uddannelsesforløb, dine mål og dine kompetencer er beskrevet.

3 Erhvervsrettede linjer;

Servicelinje, Produktion & Salg samt Køkken & Café
Vi har 3 erhvervsrettede linjer, hvor du har mulighed for at prøve kræfter med dine evner og potentialer inden for Servicefaget, Produktion & Salg samt Køkken & Caféområdet. Vi etablerer både praktikforløb på skolens faglinjer og også eksterne forløb, som kan være i butik, børnehave, café, eller hvad du lige har brug for. Gennem fagligt rettede arbejdsopgaver vil du få indblik i dine ressourcer og udviklingsområder og dermed øge din erhvervskompetence samt afklare fremtidige jobmuligheder.

Ungdomslinjen
Vores Ungdomslinje er obligatorisk for alle elever, for her arbejder vi med emner og udfordringer, som du som ung møder i din dagligdag og derfor har brug for at lære. Vores Ungdomslinje arbejder med sociale medier og Officepakken, og så er vi altid aktive med forberedelse og afholdelse af markeder, arrangementer og Åbent hus.

Life Kinetik
På ungdomslinjen er lærerne uddannede Life-Kinetik-trænere. Life Kinetik er en rigtig sjov måde at bevæge sig fysisk på, samtidig med at du udfordrer og udvikler din hjerne. Øvelserne, som kombinerer opfattelsesevne, hjernegymnastik og fysisk bevægelse vil forbedre din præstation, styrke dit overblik, øge din koncentrationsevne samt styrke problemløsning og hukommelse. Life Kinetik er fast på vores ugentlige skema.

Gennem dit 3-årige forløb på STU vil du komme rundt på alle linjerne, dog afpasset efter din egen Uddannelsesplan.

Ungdomslinjen

 • Arrangementer og markeder
 • Almen faglig undervisning
 • 4-Stjernet middag
 • Trafik & botræning
 • Digital navigation – botræning
 • Motion & sundhed
 • Netværk & fritidsliv
 • Rengøringskursus
 • Samfund & demokrati
 • Life Kinetik

Produktion & Salg

 • Mediekendskab
 • Kreativt håndværk
 • Word og Powerpoint
 • Sociale medier, Facebook, Instagram mm.
 • WWW- omgang på nettet.
 • Foto og billedbehandling
 • Projekt- og procesopgaver.

 Servicelinjen 

 • Arbejdsmiljø
 • Plan & materiale
 • Arbejdstegning
 • Bil- og cykelvedligehold
 • Elværktøj
 • Håndværktøj
 • Haveværktøj
 • Motorredskaber
 • Cykelværksted

Køkken & Cafélinjen 

 • Køkkenhygiejne
 • Personlig hygiejne
 • Egenkontrol
 • Produktion af mad
 • Borddækning/Afrydning
 • Kundebetjening
 • Tøjvask
 • Håndtering af råvarer
 • Varemodtagelse
 • Opvask
 • Opskriftanvendelse
 • Kasse- og kundebetjening
 • 4-stjernet middag

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt