Udslusningsstrategi

Udslusningsstrategi for Hvidovre Produktionsskole
I henhold til lov om produktionsskoler skal skolens bestyrelse udarbejde en strategi for skolens udslusning af de unge. Udslusningsstrategien skal være offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside på internettet. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for, at skolens eventuelle generelle samarbejdsaftaler og skolens erfaringer hermed i relation til udslusning gøres offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside på internettet.Redskaber for en udslusningsstrategi
Skolens udslusningsstatistik skal indgå i skolens strategiske overvejelser mht. udslusning. Hvert år vurderes skolens udslusningsresultater med henblik på eventuelle justeringer eller nye tiltag. I skolens virksomhedsplan skal det være synliggjort, hvilke konkrete indsatsområder som udslusningsstrategien giver anledning til.

Elementer i udslusningsstrategien
Skolens samlede værkstedstilbud skal vurderes i relation til muligheden for afklaringsforløb, der resulterer i en vellykket udviklingsproces for den unge og til mulighederne i samfundet. Kombinationsforløb med erhvervsskolerne er en aktiv del af det arbejde.

Forløbsplaner
Forløbsplanerne er udgangspunktet for kvalificeret vejledning og succesfuldt udslusning og skal derfor prioriteres højt på det enkelte værksted. Den første forløbssamtale skal finde sted inden for de første 14 dage af den unges forløb på produktionsskolen. Mindst hver 3. måned skal der følges op med fornyet forløbssamtale. Hvis det skønnes nødvendigt, skal vejlederen assistere eller afholde en selvstændig samtale med den unge. Det tilstræbes, at der altid afholdes en udslusningssamtale mellem faglærer og deltager. Så tidligt som muligt og inden den unge afslutter sit forløb på skolen, informerer den enkelte faglærer vejlederen om tidspunktet for afslutningen mv., således at denne kan følge op på udslusningen.

Samarbejde
Samarbejdet med de omkringliggende UU-centre prioriteres højt, og der arbejdes hen imod et formaliseret samarbejde med de enkelte centre. Der er etableret et formelt samarbejde mellem de omkringliggende erhvervsskoler, uddannelsesinstitutioner og produktionsskolen. Der søges etableret formelle aftaler med de virksomheder, der indgår i praktikforløb. Samarbejde med kommunerne søges yderligere styrket.

Faglinjer og uddannelser

Om skolen

Lovgrundlag

Politikker

Kontakt